İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları POLİTİKAMIZ

Şirketimiz, sahip olduğu insan kaynağını en büyük sermayesi, varlığını ve rekabet üstünlüğünü sağlayan en önemli gücü olarak görmektedir.
Şirketimizin huzuru, güveni ve adaleti sağlayarak, çalışanlarının mutlu olduğu bir ortam sağlamak için belirlediği insan kaynakları politikası aşağıdaki esaslara dayanır.

● Şirket Stratejik Plan ve Hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda, yetki ve sorumlulukların belli olduğu, değişime açık esnek ve yalın bir organizasyon yapısı kurmak.
● Şirketimize, işin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, değişimlere açık, üretici ve yenilikçi, iletişimi güçlü, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişiler kazandırmak.
İşe son vermeler, değişim ihtiyacı veya performans değerlendirme sonuçlarıyla, mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde genel müdür onayı ile gerçekleştirmek.
● Çalışanların bilgi, beceri, yetkinlik ve davranışlarının geliştirilmesi için öğrenme olanakları yaratarak, birey, ekip ve şirket düzeyinde performansı arttırmak.
● Şirketimizin gereksinimleri ve performans değerlendirme çalışmaları sonuçlarıyla uyumlu olarak çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer olanakları sağlamak. Çalışanlar arasında fırsat eşitliği ve farklılıkları desteklemek.
● İnsan Kaynakları Yönetimi sistem ve süreçlerini düzenli olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirmek.
● Erişilebilir olma, çalışanları dinleme ve kurum kültürünü (misyon, vizyon, değerler, çalışma kuralları bütünü) çalışanlara iletme ve sağlamlaştırma çabası içinde, çalışanlar arasında açık, etkin ve güvene dayalı bir iletişim ortamı oluşturarak bilginin paylaşılmasını sağlamak.
● Birey ve ekip düzeyinde yaratıcılığı teşvik edip; başarıyı, iş ile ilgili cesaret ve bağlılığı ödüllendirmek.
● Çalışanların memnuniyet ve motivasyon düzeyini sürekli iyileştirmek.
● İş Analizi ve İş Değerlendirme sonuçlarıyla uyumlu, adil ve dengeli bir ücret sistemi uygulamak.

İşe Alım SüreCİMİZ

Çömeler Grup olarak işe alım sürecimiz şu şekilde işlemektedir.İş başvurusu için başvuruda bulunan kişilere iş başvuru formu doldurtulur. Çömeler Grup bünyesinde bulunan her firma ihtiyacı olan personeli belirler. Alınan iş başvuru havuzundaki iş başvuru formları incelenir. Firma istediği nitelikleri sağlayan kişilerle iletişime geçerek görüşmeye çağırır. Görüşme olumlu sonuçlanırsa iş başvurusunda bulunan kişi gerekli evrakları hazırladıktan sonra işe başlatılır. Yönetim sistemlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için çalışanların eğitimi, bilinç ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve katılımlarının sağlanması yönetimin temel sorumluluğudur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi için;

● Sürekli eğitim ve kişi geliştirme planlaması,
● Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,
● Başarıların tanınması ve takdiri,
● Çalışanların tutum ve memnuniyet araştırması,
● Kişilerin katılımını ortaya çıkartacak ortamların oluşturulması, öneri değerlendirilmesi,
● İletişimin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımının hızlandırılması,
● Ekip ruhunun geliştirilmesi, ekip çalışmalarının teşvik edilmesi araç olarak kullanılır.